Sam Shamoun vs Dr. Shuaib Sayyed (Part 5) – Discussion