Sam Shamoun vs Dr. Shuaib Sayyed (Part 4) – Sam’s presentation